Thursday, October 25, 2012

లాండ్రీ - 2. ఉన్ని బట్టలను ఉతుకుట

ఉన్ని    బట్టలను   ఉతుకుట  
లక్ష్యము :---ఉన్ని    బట్టలను   ఉతుకుటను   నేర్చుకొనుట .
ఉపోద్ఘాతము   :--- ఉన్ని  బట్టలు      అల్లికలో   నుండుట   వలన   ఎక్కువ    మురికి  చేరుతుంది  .అందువలన    దుస్తులను   బాగా   దులపవలెను .  చిరుగులను    మరమ్మతు  చేయవలెను .మరకలున్న  తీసివేయవలెను .  చేతితో   అల్లిన   దుస్తుల  ఆకారము   ఉతికినప్పుడు   కోల్పోయే  ప్రమాదముంది .   కనుక   తడుపుటకు    ముందు   కాగితముపై   దుస్తులను   పెట్టి   చుట్టూ      ఆకారమును   గీయవలెను .  
ఉతుకునప్పుడు    తీసుకొనవలసిన   జాగ్రత్తలు :---   
1. గోరువెచ్చని  నీటిలో   ఉతక   వలెను .
2. క్షారము    ఉపయోగించాకూడదు .
3. సోడా    ఉన్న  సబ్బును    ఉపయోగించ  కూడదు .
4.  రాపిడి    నుపయోగించ   కూడదు .
తయారు  చేయుట :--
ఉతికిన    తరువాత   దుస్తును   పేపరుపై    పెట్టి   ముందు   గీసిన    ఆకారమునకు    సరిచేయవలెను .  
దుస్తును    టేబుల్    పై   ఆరవేసిన   యెడల    ఒక    ప్రక్క   ఆరిన    తరువాత   మరియొక   ప్రక్కకు   
త్రిప్పుచుండ  వలెను .       
మరకలను    తొలగించుట  :---చల్లని   లేక   గోరు  వెచ్చని    నీటితో   మరకలను    తొలగించ వలెను .
పాత    మరకలను    తొలగించుటకు    తక్కువ    శక్తీ  గల   అమ్లములను   ఉపయోగించవలెను .
నానబెట్టుట  :---  ఊలు    దుస్తులను   నానబెట్టుట  వలన   దుస్తులు    పాడై   పోవును .
నీటిని    సిద్దము    చేయుట:-- గోరువెచ్చని    మంచినీరు   నుపయోగించావలెను .  ఉస్ణోగ్రత   స్టిరముగా    నుండవలెను .
సబ్బు :--- ఊలు   దుస్తులను   తటస్తమైన   సబ్బుతో    ఉతకవలెను .
ఉతుకువిధానము :--సబ్బు  ముక్కలతో   ,  గోరువెచ్చని   నీటితో   నురగను    తయారుచేయవలెను .
దుస్తును   దులిపి   సబ్బు   నీటిలో    ముంచ వలెను .    దుస్తు    యొక్క   మురికి  పోవునంతవరకు 
ఒక  అరచేతిలో   దుస్తును   తీసుకోని    మరియొక   చేతితో   దానిపై       సబ్బు  నీరు   పోయుచు   ,దుస్తు   పై     రుద్దుతూ   ,   దుస్తును   పిండుతూ    ఉతకవలెను   .  దుస్తును   సబ్బు నీటిలో  నుండి   తీసి   దుస్తును     నొక్కవలెను .   దుస్తును   గోరువెచ్చని  నీటిలో   పలుమారులు   జాడించ వలెను .ఏదైనా   సబ్బు   దుస్తునందు    ఉండిన         అది    హాని  కలిగించును   .  ఆఖరుగా   తెల్లని  దుస్తును   నీటిలో  కొంచెము   సిట్రిక్   ఆసిడ్    వేసి     జాడించ వలెను .    రంగు   దుస్తులను   ఆఖరుగా   నీటిలో    కొంచెము     వెనిగర్   వేసి   జాడించ వలెను .   దుస్తుల   తేమను    తొలగించవలెను .   దుస్తుల   తేమను    తొలగించవలెను .   దుస్తును   తువ్వాలు    మద్య  పెట్టి   చుట్టి   చేతులతో   నొక్కి   తేమను  తొలగించవలెను . 
ఆరబెట్టుట :---
వెచ్చని   పొడి  స్తలములో   దుస్తులను   ఆరబెట్ట వలెను .  తడి   కొంచము  తగ్గిన  తరువాత   పేపరుపై   దుస్తును   పరచి   ముందు  సైజుకు    తీసుకు  రావలెను .   అనగా   ఉతుకుటకు   ముందు  గిసిన   గీతకు   సరిపడువరకు    మెల్లగా     లాగి   సరిచేయవలెను .     నీడలో  ఆరబెట్ట వలెను .
ఇస్త్రీ  చేయుట :--- కొంచెము   తడి  తగ్గిన   తరువాత   ఇస్త్రీ    చేయవలెను .   దుస్తుపై    సన్న  బట్టను   పరచి  దానిపై   ఇస్త్రీ   చేయవలెను .    దుస్తు   రెండు  వైపులా   ఇస్త్రీ    చేయవలెను .
======================================================================= 
 

No comments:

Post a Comment